Přírodní rezervace „ Skočický hrad “


Tato rezervace je zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody. Motivem vyhlášení je ochrana původního listnatého lesa s převahou buku zejména porostu květnatých bučin podsvazu Eu – Fagion. Geologický podklad tvoří migmatit, hřebeny jsou tvořeny žilnou žulou.
V západní části oblasti jsou zbytky kamenného valu keltského hradiště významného archeologického objektu. Mimo komplex lesní vegetace je významný výskyt některých vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Z ptačí říše je to lejsek malý, holub doupňák a jeřábek lesní.
Z druhů hmyzu se zde vyskytuje vzácná mycetophila miki. Z rostlin kostřava různolistá, orlíček planý a lilie zlatohlávek. Cílem péče o přírodní rezervaci je transformace kulturních lesních porostů na les přirozeného složení podobného původním bučinám.
Lokalita v rámci kostry územního systému ekologické stability krajiny plní funkci biocentra regionálního významu.Kaplička a obrázky svatých na Hradu

Kaplička svatého Václava byla postavena na základě nalezených plánků na skočické faře.Vysvěcena byla v roce 1999. Zároveň byly kolem kopce umístěny obrázky svatého Prokopa, Jana a Panny Marie.


To, co uvidíte cestou

Výhledy z HraduV pozadí jsou vidět šumavské kopce Boubín a Bobík, na nejbližším kopci stojí zřícenina hradu Helfenburg,

pohled severním směrem.